RTG电子

留学生课程《全球化与世界政治》行课结束说明
发布于:2019-10-30 14:03:10   |   作者:[学院] 政管学院   |   浏览次数:1706

各位选课同学:
        由赵蜀蓉教授开设的留学生课程《全球化与世界政治》,总学时为32,排课周次为3-11周(含因国庆节放假而顺延的一周),后按照学校补课安排,在10月12日(周六)补10月7日(周一)的课程,故11月13日(第13周 周三)无课。

此外,因任课老师出差,11月6日(第10 周三)及11月11日(第11周 周一)课程,已在10月18日(第7周 周五)安排补课。

因此,该课程将于11月4日(周一)行课结束。

 

特此说明。

 

 

                                                公共管理学院

                                                2019年10月30日